نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

3 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها