نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

ادغام اقتصادی در سال‌های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب‌‌‌ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال‌های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می‌باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می‌توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده‌اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه‌داری همواره با دوره‌های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن‌آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.
بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران،‌ترکیه و پاکستان را بررسی کرده‌ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده وضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه ونتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده‌ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.
 

کلیدواژه‌ها

  1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی،‌ ترازنامه سال‌های مختلف.
  2. شاکری عباس؛ «ارایه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 21، زمستان 1383.
  3. بانک مرکزی، بانکاطلاعاتسری‌های زمانیاقتصادی. (http://tsd. cbi. ir).
  4. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، بانک مقالات داده‌های اقتصادی ایران(IELDB3)، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1386.

5.Menzies, G. and G. Heenan (1993),‘Explaining the Recent Performance of Australia’s Manufacturing Exports’, Reserve Bank of Australia Research

Discussion Paper No. 9310.

6.Gruen, D. and G. Shuetrim (1994),‘Internationalisation and the Macroeconomy’, in P. Lowe and J. Dwyer (eds), International Integration of the Australian Economy, Proceedings of a Conference, Reserve Bank of Australia,Sydney, pp. 309-363.

7.Canova, F. and G. De Nicolo (2006),‘Stock Returns and Real Activity: A Structural Approach’, European Economic Review, 39(5), May, pp. 981-1015. 8.Debelle, G. and B. Preston (2005),‘Consumption, Investment and International Linkages’, Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper No. 9512.

9.Downes, P. , C. Louis and C. Lay (2004),‘Influences on the Australian Business Cycle’, Australian Treasury, internal mimeo.

10.Kydland, Finn E. , and Prescott, Edward C. 1982. Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica 50 (November): 1345–70.

11. McGrattan, Ellen R. 1994a. The macroeconomic effects of distortionary taxation. Journal of Monetary Economics 33 (June): 573–601.

12. U. S. Department of Health and Human Services. Various years. Social Security Administration. Tables 2 and 4. In Social security bulletin.

13. U. S. Department of Labor. Various years. Bureau of Labor Statistics. The employment situation. Washington, D. C. : U. S. Government Printing Office.

14. David K. Backus “International Real Business Cycles” Working Papers 462R, Revised October 1991.

15. Michael  A. Kouparitsas” Are U. S and Seventh District Business cycles alike?” 

16. William C. Gruban. ” How much does International Trade Affect Business cycle Synchronization?” Working Papers  0203, 2002.

17. Maximo Camacho, “Do European Business Cycles look like one?”2000.

 18.Julien Garnier. “Has the similarity of Business Cycles in Europe Increased with      the monetary    Integration Process?” EUI Working paper ECO NO.  2003/ 12.

19. Edward C. PRESCOTT. ”Business Cycle Research: methods and problems”, working paper 590Revised October 1998.

20. Rudolf R. Romberg, Transmission of Business Fluctuations from     Developed to Developing Countries, IMF staff papers, March 1965.    

21. Ellen R. McGrattan. “A  Progress Report on Business Cycle   Models”, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 18, No. 4, Fall 1994.