نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن[1] شبیه‌سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمدمقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیاتهای مستقیم[2]  مشمول مالیات میشود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ میدهد: 1)  اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت میشود و مجموع درآمدهای شغلیاش مشمول مالیات می‌شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع میشود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات  میشود.3)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میشو.4)  همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع میشود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخهای ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میشود.  نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود میرسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.[1]. Fortran


[2]- در این مقاله منظور از قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است. البته در زمان تدوین این مقاله هنوز اصلاحات مورخ 31/04/1394 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.

کلیدواژه‌ها

پناهی، محمد قاسم (1394)،  قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 با اصلاحات مصوب تا تاریخ31/04/1394، تهران، انتشارات بلاغ دانش.
کالیز، جان و فیلیپ جونز (1388)، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران، آرش اسلامی و علی چشمی، تهران: انتشارات سمت، جلد دوم.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم»؛ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/8/1391.
Cozmei, C. and S. E. Claudia (2014), “A Cross-Country Comparison of the Personal Income Tax Systems Progressivity”, Theoretical and Applied Economics, Vol. 21, No. 11, PP. 57-70
Galvin, C. and B. I. Bittker (1969), “The Income Tax: How Progressive Should It Be?”, Rational Debate Seminars, Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research, PP. 1-183.
Gastaldi, F. and P. Liberati (2005), “The Personal Income Tax in Italy: Why Does It Change?”, Giornaledegli Economisti e Annali di Economia, Vol. 64, PP. 159-188.
Ghosh, A. and C. Ghosh (2008), Economics of the Public Sector, PHI Learning Pvt. Ltd., 347 p.
Haig, R. M. (1921), The Federal Income Tax, New York: Columbia. University Press.
Kustepeli, Y. and O. Sapci (2006), “Personal Income Tax Elasticity in Turkey: 1975-2005”, DokuzEylul University, Discussion paper series, No. 06/01, PP. 1-12.
Lambert, P. J. (2001), The Distribution and Redistribution of Income, Manchester: Manchester University Press.
Masui, Y. and M. Nakazato (1999), “Personal Income Taxation”, edited by Bouckaert, Boudewijn and De Geest, Gerrit, Vol. IV. The Economics of Public and Tax Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, PP. 139-164.
O’Kelley, C. R. (1985), “Tax Policy for Post-Liberal Society: A Flat-Tax-Inspired Redefinition of the Purpose and Ideal Structure of a Progressive Income Tax”, Southern California Law Review,
Vol. 58, PP. 727-776.
Pfähler, W. (1990), “Redistributive Effect of Income Taxation: Decomposing Tax Base and Tax Rates Effects”, Bulletin of Economic Research, Vol. 42, Issue. 2, PP. 121-29.
Simons, Henry C. (1938), Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy, Chicago, University of Chicago Press, 283 p.
Tanzi, V. (1969), “Measuring the Sensitivity of Teh Federal Income Tax From Cross-Section Data: A New Approach”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 51, No. 2, p.206-209.
Urban, I. (2006), “Progressivity of Personal Income Tax in Croatia: Decomposition of Tax Base and Rate Effects”, Financial Theory and Practice, Vol. 30, Issue. 3, PP. 207-231.