نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد داتشکاه تربیت مدرس

چکیده

نابرابری درآمدی از جمله مباحث مهم و کلیدی در اقتصاد بوده، که با توجه به کارکرد و پیامدهایی که دارد می‌تواند از طرق گوناگونی بر سلامت افراد تأثیر گذاشته،‌ ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را به خطر اندازد. امروزه اکثر کشورها به دلایل مختلفی از نابرابری در توزیع ثروت و درآمد رنج می‌برند. به همین دلیل در این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب در کاهش اثر کووید-۱۹ بر نابرابری درآمدی با استفاده از داده‌های در دسترس برای 28 کشور صادرکننده‌ی نفتی که صادرات نفتی بیش از 50000 بشکه نفت در روز دارند طی سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۲1 با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج تحقیق گویای این است که نرخ مرگ و میر حاصل از کووید-19 تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش نابرابری درآمد در کشورهای نفتی داشته است. از طرفی متغیر حکمرانی خوب*کووید-19 با تأثیر منفی و معنادار بر متغیر ضریب جینی باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است. می‌توان به صورت کلی بیان کرد که متغیر حکمرانی خوب در کنترل بیماری های همه‌گیر مانند کووید-19 تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها