نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد مالی و پولی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 ارزش سهام شرکت­ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می­تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل داده­های ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند. نتایج تخمین مدل تجربی نشان می­دهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود می­بخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنه­ها و کاهش نقدشوندگی سهم نیز منجر می­شود. بر اساس خروجی پژوهش، به نظر می­رسد که سیاست­گذاری­های برون شرکتی با افزایش ریسک­های اطلاعاتی، آثار منفی بر نقدشوندگی سهام دارد و پیش­بینی می­شود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 46، 38-13.
اکبری روشن، مهدیه. (1400). بررسی ریزساختار بازار سهام ایران (با تاکید بر عدم تقارن اطلاعات). رساله دکتری دانشگاه تهران.
اکبری روشن، مهدیه و شاکری، عباس. (1393). اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 53، 142-109.
بادآور نهندی، یونس و ملکی­نژاد، آمنه. (1389). بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارش­های مالی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 3، 116-99.
بالتاجی، بدی هانی. (1391). اقتصادسنجی. ترجمه رضا طالب­لو و شعله باقری پرمهر. تهران: انتشارات نی.
ثقفی، علی، بولو، قاسم و دانا، محمد مهدی. (1394). رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، 16، 16- 1.
جنیدی، لعیا و نوروزی، محمد. (1988). شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (39)، 147-129.
دهخدا، علی اکبر. (1338). لغتنامه دهخدا، چاپ ائل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فروغ­نژاد، حیدر و مرادی جز، محسن. (1393). بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعات، فصنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 12، 40-25.
قائمی، محمد حسین و وطن­پرست محمدرضا. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادرا تهران، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 41، 103-85.
Amihud, Y. and Mendelson, H. (1980): Dealership Market: Market Making with Inventory, Journal of Financial Economics, 8: 31-53.
Amihud, Y. and Mendelson, H. (1986): Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
Balardy, C. (2022). An Empirical Analysis of the Bid-ask Spread in the Continuous Intraday Trading of the German Power Market. The Energy Journal. 43(3), 229-255.
Bradford, C and Erik, R. S (1992), The Reaction of Investor and stock Prices to Insider Trading, The Journal of Finance, 3, 1031-1059.
 
Brock, W. A., & Kleidon, A. W. (1992). Periodic market closure and trading volume: A model of intraday bids and asks. Journal of Economic Dynamics & Control, 16(3), 451– 489.Boujelbene, Y., & Besbes, L. (2012). The determinants of information asymmetry between managers and investors: a study on panel data. IBIMA Business Review, 2012, 1.
Chae, J. (2005). Trading volume. information asymmetry. and timing information. The journal of finance. 60(1). 413-442.
Chung, K. H. & Charoenwong, C. (1998). Insider trading and the bid‐ask spread. Financial Review. 33(3). 1-20.
Easley, D. Kiefer, N. M. O'hara, M. & Paperman. J. B. (1996). Liquidity. information. and infrequently traded stocks. The Journal of Finance. 51(4). 1405-1436.
Foster, D. F. and Viswanathan, S. (1993). Variations in trading volume. return volatility. and trading costs: Evidence on recent price formation models. Journal of Finance, 48. 187-211.
Foster, F. D. & Viswanathan, S. (1994). Strategic trading with asymmetrically informed traders and long-lived information. Journal of financial and Quantitative Analysis. 29(4). 499-518.
Foucault, T. (1999), Order Flow composition and trading costs in a dynamic limit order market, Journal of Financial Markets, 2(2), 99-134.
Garman, M. (1976): Market microstructure, Journal of Financial Economics, 3, 257-275. 2.
Glosten, L. (1994):” Is the Electronic Open Limit Order Book Inevitable?”, Journal of Finance, 49, 1127-1161.
Glosten, L., and Milgrom, P. (1985). Bid, Ask, and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders, Journal of Financial Economics 21, 123–144.
Glosten. L. R. & Harris. L. E. (1988). Estimating the components of the bid/ask spread. Journal of financial Economics. 21(1). 123-142.
 
Handa, P., Schwartz, R. and Tiwari, A. (2003), Quote Setting and Price Formation in an Order Driven Market, Journal of Financial Markets, 6, 461-489.
Hasbrouck, J. (1991_a). Measuring the Information Content of Stock Trades. Journal of Finance. pp. 178-208.Harris, L. and Hasbrouck, J. (1996), Market Vs. Limit orders: The SuperDot Evidence on Order Submission Strategy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2(31), 213-231
Ho T.S.Y. and Stoll H. (1981): Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty, Journal of Financial Economics ,9: 47-73.
Huang, R. D., & Stoll, H. R. (1997). The components of the bid-ask spread: A general approach. The Review of Financial Studies, 10(4), 995-1034. IKPONMWOSA, N., & EZUEM, M. D. (2016) Market Microstructure: What Determines the Bid-Ask Spread?
Krishna, R. (2021). Bid-Ask Spreads Around M&A Announcements.
Kyle, A., 1985, Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica 53 p 1315–1335.
Leland, H. E. (1992), Insider Trading: Should It Be Prohibited, Journal of Finance, 4, 859-887.
Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L. H, and Waldmann, R. J. (1990), Noise Trader Risk in Financial Markets, The Journal of Political Economy, 4(98), 703-738.
Pan. A. & Misra. A. K. (2021). A comprehensive study on bid-ask spread and its determinants in India. Cogent Economics & Finance. 9(1). 1898735
Roll, R. (1984), A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market, The Journal of Finance, 4(39), 1127-1139.
Wang. G. H. & Yau. J. (2000). Trading volume. bid–ask spread. and price volatility in futures markets. Journal of Futures Markets: Futures. Options. and Other Derivative Products. 20(10). 943-970.
Wiharno. H., & Rahayu. D. S. (2018). Determinants of Bid-Ask Spread in Indonesia More Evidence from LQ45. Indonesian Journal of Business and Economics. 1(1), 18-37.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.