نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد، مدرس دانشگاه فردوسی و آزاد مشهد

2 هیئت علمی دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می‌شود. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها با داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی می‌شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره‌های رونق و رکود اعتباری و تجاری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می‌دهند. نتایج پژوهش بیان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ رشد سپرده‌های بانکی ارتباطی مثبت با رشد تسهیلات واقعی و نرخ سود سپرده‌بانکی اثری منفی بر آن دارند اما میزان اثرگذاری هریک از عوامل اقتصادی بر نرخ رشد تسهیلات واقعی در هر سیکل متفاوت می‌باشد. همچنین نرخ تورم، نرخ رشد مطالبات غیرجاری و نرخ رشد ارز اثری مبهم بر رشد تسهیلات واقعی دارند و در هر رژیم اثری متفاوت از خود بر جای گذاشته‌اند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران سیکلی متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می‌کند و شایسته است هنگام سیاستگذاری پولی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات