نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله‎گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می‎شود. برتری هر یک از این گروه‎ها در کسب اطلاعات شخصی، می‎تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله‎گران تازه‎کار می‎توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن‎ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف‎ترین سنجه‎های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله‎گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله‎ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده‎های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی‎ماه 94 تا مهر‎ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله‎گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین­حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی‌دار نیست..

کلیدواژه‌ها

شمس الدینی، مصطفی، شهیکی تاش، محمدنبی، خداداد کاشی، فرهاد. (1395). سنجش ضریب عدم تقارن اطلاعات شرکت‎های فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 31(1)، 60-72.
DOI: 10.22067/JEAD2.V31I1.55540
دولو، مریم، عزیزی، نازنین.(1396). واکاوی منشا قیمت‎گذاری ریسک اطلاعات شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانه تعدیل شده. تحقیقات مالی دانشگاه تهران, 19(3), 415-438.
DOI: 10.22059/jfr.2018.251305.1006600
مهرآرا، محسن، سهیلی، حبیب (1397). پویایی‎های ورود معامله‎گران مطلع و نامطلع به بورس تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 20(3)، 161-188.
DOI: 10.29252/jemr.8.32.55
راعی، رضا، عیوض لو، رضا، عباس‌زاده اصل، امیرعلی. (1396). بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ریزساختار بازار. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 13-24
اسلامی بیدگلی، غلامرضا، طهرانی، اشرف. (1389). بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران انفرادی و حجم مبادلات آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، 10(39)، 231-253.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
Black, F. (1986). Noise, Journal of Finance, 41(3), 529-43.
Callahan, C., & Lee, Ch. & Yohn, T. (1997). Accounting Information and Bid-Ask Spread. Accounting Horizons. 11(1). 50-60.
Chen, H.-L., Chow, E. H. & Shiu, C.-Y. (2014). The Informational Role of Individual Investors in Stock Pricing: Evidence from Large Individual and Small Retail Investors. Pacific-Basin Finance Journal, Elsevier, 31(C), 36-56.
Copeland, T. E. & Galai, D. (1983). Information Effects on the Bid-Ask Spread. The Journal of Finance, 38(5), 1457–1469.
Cai, J., He, J., He, J. (2010). How Better Informed Are the Institutional Investors? Economics Letters, 106(3), 234-237.
Chen, H.-L., Chow, E. H. & Shiu, C.-Y. (2014). The Informational Role of Individual Investors in Stock Pricing: Evidence from Large Individual and Small Retail Investors.
Duarte, Jefferson, & Young, Lance. (2009). Why is PIN priced? Journal of Financial Economics. 30(2). 119-138.
Easley, D., Hvidkjaer, S. & O’hara, M. (2002). Is Information Risk a Determinant of Asset Returns? Journal of Finance. 57(5), 2185–2221.
Easley, D., Kiefer, N. M., O’hara, M. & Paperma, J. B. (1996). Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks. Journal of Finance, 59(4), 1405-1436.
Fama, E. F. & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427–465.
Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636.
Jegadeesh, N. (1990), Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. The Journal of Finance, 45(1): 881-898.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48(1), 65-91
Kaniel, R., Saar, G. & Titman, S. (2008). Individual Investor Trading and Stock Returns. Journal of Finance. 63(1), 273-310. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01316.x
Kaniel, R., Liu, S., Saar, G., & Titman, S. (2012). Individual Investor Trading and Returns Patterns around Earnings Announcements. Journal of Finance. 67(1), 639-680. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01727.x
Kim, O., & Verrecchia, R. E. (1991). Trading Volume and Price Reactions to Public Announcements. Journal of Accounting Research, 29(2), 302-321.
Lei, Q. & Wu, G. (2005). Time-varying informed and unnformed trading activities. Journal of Financial Markets, 153-181.
Verma, R., Baklaci, H. & Soydemir, G. (2008). The impact of rational and irrational sentiments of individual and institutional investors on DJIA and S&P500 index returns. Journal of Behavioral Finance, 18(16), 1303-1317. Doi: 10.1080/09603100701704272
Yan, Y. & Zhang, S. (2014). Quality of PIN estimates and the PIN-return relationship. Journal of Banking and Finance, 43(c), 137–149.
Shamsoddini, M., Shahikitash, M.N. & Khodadad Kashi, F. (2016). Measuring Asymmetric Information in Food Products and Beverages Industry's Active Firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Agricultural Economics and Development. 31(1). 60-72. [In Persian]
Davallou, M. & Azizi, N. (2017). The Investigation of Information Risk Pricing; Evidence from Adjusted Probability of Informed Trading Measure. Financial Research Journal, 19(3), 415 - 438. [In Persian]
Mehrara, M. & Soheyli, H. (2018). Arrival Dynamics of Informed and Uninformed Traders into Tehran Stock Exchange. Financial Research, 265-288. [In Persian]
Raei, R., Eyvazlu, R. & Mohammadi, S. (2013). Survey on Information Risk using Microstructure Models. The Modares Journal of Management Research in Iran, 17(3), 71-85. [In Persian]
Eslami Bigdeli, G. & Tehrani, A (2010). Investigating the Relationship between Overconfidence of Individual Investors and the Volume of their Trades in the Tehran Stock Exchange. Economic Research Journal, 10(39), 231-253. [In Persian][1]