نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست‌های احتیاطی قاعده‌مند بر رقابت بانکها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک‌های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده‌گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانکها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانکها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی‌هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم‌گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به‌طوری که در طیفی از نسبت‌های کفایت سرمایه، استفاده از این ابزار سیاست احتیاطی می‌تواند در تعارض با هدف سیاستگذار در زمینه کنترل سهم پروژه‌های پرریسک در سبد دارایی‌های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه‌گذاران برای انگیزه بانکها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات