نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 مدرس دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت‌گذاری دارایی مالی با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تأثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت‌گذاری دارایی چند عاملی(APT) مورد بررسی قرار می‌دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت‌های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM، با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن-تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM نیز متغیر احساس بسیار مهم و معنادار می باشد و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات