نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داتشکاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص‌هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده‌اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل (PCSE) برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که عدم شکاف بین تولید و مصرف انرژی، توانایی تامین انرژی ملی، ساختار انرژی ملی، مصرف انرژی های تجدید پذیر و میزان انتشاردی اکسیدکربن در مصرف انرژی های فسیلی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده انرژی خاورمیانه مورد بررسی، تاثیر مثبت داشته است. همچنین میزان شدت انرژی و نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی، بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است. همچنین ثبات سیاسی عامل حیاتی برای رشد اقتصادی این کشورها بوده و قیمت نفت نیز بررشد اقتصادی آنها اثری مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات