نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استاد دانشگاه علامه

3 کارشناس ارشذ

چکیده

چکیده

تحریم اقتصادی ابزارکم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالااست.ب سته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولیدداخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها، در اولین گام رفاه جامعه و بویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مطالعه آثار ضد رفاهی تحریم بر اقلام اساسی که افزایش قیمت آن‌ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی می‌کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی ازتحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمتاقلام اساسیبر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مد نظر قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدودبوده، لذا اثرات هزینه ای تحریم براثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می‌گیرند. برای سال 1398، در گزینه نرخ ارز موثر ، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار(2575)هزار نفربه گروه فقیر پیوسته باشند.

کلید واژه: تحریم، رفاه، فقر، مدل انتخاب چند گزینه ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات