نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دوره دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

 هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه­گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه­سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه­سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه‌گذاری به سرمایه­گذاری در بازار سهام اختصاص یابد. 

کلیدواژه‌ها

ابونوری، ا و م، عبداللهی (1390)، ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چندمتغیره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، (14).
بیدگلی، غ و ف، خان‌احمدی (1391)، امکان کاهش ریسک پرتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‌یافته در بورس اوراق بهادار، تحقیقات مالی، 14 (1).
پاکیزه، ک (1389)، تلاطم و بازده (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس‌های بین‌الملل)، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 1 (2).
حیدری، ح و ا، ملابهرامی (1389)، بهینه‌سازی سبد سرمایه­گذاری سهام با استفاده از مدل­های چندمتغیره GARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 12 (30).
صمدی، س، ز، شیرانی فخر و م، داورزاده (1386)، بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدل­سازی و پیش­بینی)، فصلنامه اقتصاد مقداری، 4 (2).
قالیباف اصل، ح (1381)، بررسی اثرنرخارزبررویارزششرکتدرایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاهتهران.
کریم­زاده، م، ش، امیری، م، همایونی­فر و م.ع، فلاحی (1391)، همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH، همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
مهرآرا، م و ق، عبدلی (1385)، نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8 (26).
واعظ برزانی، م، ر، دلالی اصفهانی، س، صمدی و ح.ر، فعالجو (1388)، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، 5 (ویژه‌نامه بورس).
Bauwens. L., Laurent, S. & V.K.R. Rombouts (2006), Multivariate Garch Models: A Survey, Journal of Applied Econometrics, 21.
Becker, K.G., Finnerty, J.E. & Tucker, A.L (1992), The Intraday Interdependence Structure Between U.S. and Japanese Equity Markets, Journal of Financial Research, 15.
Benhart, G., Hocht, S., Neugebauer, M., Neumann, M. & Zagst, R (2009), Asset Correlations in Turbulent Markets and their Implications on Asset Management, The 3rd Conference on Risk Management & Global e- Business, Incheon, Korea.
Bollerslev, T (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31.
Bollerslev, T (1990), Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: a Multivariate Generalized ARCH Model, Review of Economics and Statistics, 72.
Boubaker, H., & N.  Sghaier (2013), Portfolio Optimization in the Presence of Dependent Financial Returns with Long Memory: A Copula Based Approach, Journal of Banking & Finance, 37 (2).
Chou, R. Y. Lin, J. & Wu, C (1999), Modeling the Taiwan Stock Market and International linkages, Pacific Economic Review, 4 (3).
Christodoulakis, G.A., & S.E. Satchell (2002), Correlated ARCH: Modelling the Time-varying Correlation between Financial Asset Returns, European Journal of Operations Research, 139.
Engle, R.F (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50.
Engle, R.F (2002), Dynamic Conditional Correlation-a Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20.
Engle, R.F, & K. Sheppard (2001), Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH. Mimeo, UCSD.
Eun, C. S. and Shim, S (1989), International Transmission of Stock Market Movements, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24 (2).
Kanas, A (1998), Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence, Applied Financial Economics, 8.
Li, H (2007), International Linkages of the Chinese Stock Exchanges: a Multivariate GARCH Analysis, Applied Financial Economics, 17.
Malliaris, A. G. and Urrutia, J. L (1992), The International Crash of October 1987: Causality Tests, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27.
Mandelbrot, B.B (1963), The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of Business, XXXVI.
McCarthy, J. and Najand, M (1995), State Space Modeling of Linkages Among International markets, Journal of Multinational Financial Management, 5.
Tse, Y.K (2000), A Test for Constant Correlations in a Multivariate GARCH Model, Journal of Econometrics, 98.
Tse, Y.K, and A.K.C. Tsui (2002), A Multivariate GARCH Model with Time-varying Correlations, Journal of Business and Economic Statistics, 20.