نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص­های مورد استفاده برای اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقلام تعهدی است. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت­های برنامه­ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می­دهد. به عبارت دیگر، می­توان گفت که فعالیت­های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملات پیچیده است که بر محیط اطلاعاتی شرکت تأثیر منفی می­گذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت می­شود.

کلیدواژه‌ها

پورحیدری، امید و امیر سروستانی (1392)، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12.
پورحیدری، امید و سعیده برهانی­نژاد (1391)، بررسی تأثیر خصوصیات اصول راهبردی شرکت­ها بر مدیریت مالیات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 49.
عرب مازار، محمد، قدرت‌اله طالب‌نیا، حمیدرضا وکیلی‌فرد و محمود صمدی (1390)، تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی در ایران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9.
فروغی، داریوش و نوشین احمدی (1389)، بررسی رابطه بین ترکیب سهام‌داران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 5.
فروغی، داریوش، منوچهر میرزایی و امیر رسائیان (1391)، تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مالیات، شماره 13.
نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی (1388) تبیین و ارایه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران، مجله فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8.
Armstrong, S.C., Blouin, L.J. & Larker, F.D (2012), The Incentives for Tax Planning, Journal of Accounting and Economics. 53.
Balakrishnan, K., Blouin, J. & Guay, W (2012), Does Tax Aggressiveness Reduce Corporate Transparency?, Working Paper, University of Pennsylvania
Bankman, J (2004) An Academic's View of the Tax Shelter Battle. In: Aaron, H, Slemrod, J. (Eds.), the Crisis in Tax Administration. Brookings Institution, Washington, D.C.
Barth, M. & Kasznik, R (1999), Share Repurchases and Intangible Assets, Journal of Accounting and Economics, 28.
Bushman, R., & Smith, A (2001), Financial Accounting Information and Corporate Governance, Journal of Accounting and Economics, 32.
Biddle, G. & Hilary, G (2006), Accounting Quality and Firm-level Investment, The Accounting Review, 81.
Chen, Y., Huang, SH., Pereira, R. & Wang, J (2009), Corporate Tax Avoidance and Firm Opacity, Discussion Paper.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T (2010), Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?, Journal of Financial Economics, 95.
Cohen, A. D (2004), Financial Reporting Quality Choice: Determinants and Consequences, A Dissertation, Northwestern University.
Desai, M. & Dharmapala, D (2009), Earnings Management,Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment”, National Tax Journal, 62.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L (2009), The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. Working Paper.
Hanlon, M. & S. Heitzman (2010), A Review of Tax Research, Journal of Accounting and Economics, 50.
Hanlon, M. & J. Slemrod (2009), What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement, Journal of Public Economics, 93.
Kim, J.B., Li, Y. & Zhang, L (2010), Corporate TaxAvoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis, Journal of Financial Economics, 100.
Leuz, C., & Verrecchia, R (2000), The Economic Consequences of Increased Disclosure, Journal of Accounting Research, 38.
Pasternak, M. & Rico, C (2008), Tax Interpretation, Planning, and Avoidance: Some Linguistic Analysis, Akron Tax Journal.
Shackelford, D. & T. Shevlin (2001), Empirical Tax Research in Accounting, Journal of Accounting and Economics, 31.
Scholes, M. and M. Wolfson (1992), Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, Prentice  Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
Slemrod, J (2004), The Economics of Corporate Tax Selfishness, National Tax Journal, 57.
Phillips, J.D (2003), Corporate Tax-planning Effectiveness: the Role of Compensation-based Incentives, The Accounting Review, 78.
Yaffee, R (2003), A Primer For Panel Data Analysis, New York University, Information Technology Services.