نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده

براساس شواهد تجربی، خروجی سیاست‌های حمایتی، صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه‌ منابع، حضور پر رنگ در عرصه‌ رقابت بین المللی و استفاده‌ی بهینه از فرصت‌های سودآور به نفع اقتصاد کشور نمی باشد. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت‌های نسبی دستخوش تغییراتی می‌شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست‌های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه‌ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاور‌های تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره‌ی زمانی 1383- 1393 و بر اساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل 100 درصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ نیز، بیش ترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی، به خود اختصاص داده است. هم‌چنین براساس مدل‌های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه‌ای ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات