نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده

انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود، در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست مبتنی بر بازار و مقررات فرمان و کنترل متمرکز شده و بررسی می‌نماییم که کدام‌یک از دو سیاست مالیات بر انتشار آلودگی و وضع استاندارد انتشار آلودگی از دیدگاه خصوصی، اجتماعی و زیست محیطی، در حضور وجود عدم تقارن آلایندگی بنگاه‌ها و آسیب پذیری کشورها از آلودگی، عملکرد بهتری دارد. نتایج نشان می‌دهند که هر دو سیاست وضع مالیات رقابتی زیست محیطی و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگی، در شرایط نامتقارنی‌های بیان شده، می‌تواند منجر به کاهش انتشار آلودگی و افزایش رفاه اجتماعی شود. اما مقایسه این دو سیاست بیان می‌دارد که سیاست وضع مالیات که سیاستی مداخله‌گرانه در بازار محسوب می‌شود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهی و زیست محیط کمتری دارد. حتی بنگاه‌ها نیز در اغلب مواقع ترجیح می‌دهند تحت سیاست استاندارد آلودگی فعالیت نمایند تا سیاست وضع مالیات، مگر زمانی که ضریب انتشار آلودگی‌شان به اندازه کافی از بنگاه رقیب کمتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات