بهینه‌یابی قراردادهای بالادستی نفت و گاز: الگوی کارگزار- کارفرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

10.22054/joer.2020.11904

چکیده

تاریخچه قراردادهای نفتی در قرن اخیر حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی در واقع چهرهای از معارضه منافع شرکت‌های نفتی خارجی با منافع ملی دولت‌های صاحب مخزن است. در تعارض مطرح شده، این سوال مهم در برابر دولتهای میزبان وجود داشته و دارد که کدام‌یک از قراردادهای بالادستی متعارف و موجود را باید انتخاب کنند تا منافع بیشتری کسب شود. برای پاسخ به این سوال تحقیق از نظریه نمایندگی استفاده شده است. در مدل طراحی شده تابع منفعت هرکدام از طرفین در هرکدام از قراردادهای بالادستی بیان شده، شناسایی و مدلسازی شدهاند. همچین شروط عقلانیت و انگیزه نیز در این مدل به عنوان قید مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که قرارداد مشارکت در تولید در مقایسه با دو قرارداد امتیازی و خرید خدمت در مختصات میدان مفروض کمترین هزینه نمایندگی را داشته و میتواند به عنوان الگوی منتخب، بیشترین منفعت را برای دولت صاحب مخزن در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Barrows Gordon (1988). A Survey of Incentives in Recent Petroleum Contracts.in Petroleum Investment Policies in Developing Countries, ed. By N.Beredjick & T.Walde, Graham & Trotman, London.
Blinn Keith (1986). International Petroleum Exploration & Exploitation Agreement: Legal, Economic & Policy Aspects,
BarrowsBlitzer Charles, Cavoulacos Panos, Lessard Donald, and Paddock James (1985). “Analysis of Fiscal and Financial Impediments to Oil and Gas Exploration in Developing Countries”. Special Tax Issue, PP 59-72.
Fairchild Richard; (2004). “Behavioral Finance a Principal – Agent Model of Capital Budgeting”. University of bath school of management working paper series,
Gao Zhigo (1994). International Petroleum Contracts, Crrent Trends & New Directions, International Energy & Resources Law
Policy Series.
Groenendaal, Willem J.H. van Mohammad, mazraati, (2006). “A Critical Review of Iran’s Buy-Back Contracts”, Energy Policy, 34.
Omorogbe, Yinka, (2000). Oil and Gas Industry: Exploration and Production Contracts, University of Lagos: Malthouse Press.
Pongsiri, Nutavoot (2004). “Partnerships in Oil and Gas Production-Sharing Contracts”, The International Journal of Public Sector Management, Vol.17, No.4, 431-442
Salani ́e.B. (1997). The Economics of Contracts: A Primer. MIT Press, Cambridge, MA.
Shiravi Abdolhossein & Ebrahimi Seyes Nasrollah (2006). Exploration & Development of Iran’s Oilfield Though Buy-Back, Natural Resource, Froum 30.
Smith E. Ernest & et al (2010). Materials on International Petroleum Transactions, Third Edition, Rockly Mountain Mineral Law Foundation
Stevens, Paul,(2000). The Economics of Energy, University of Dundee, UK, An Elgar Reference Collection
Tavarne Bernard (1996). Upstream Oil & Gas Agreement, Production Sharing Contracts, Sweet & Maxwell
Tavarne Bernard (1999). Petroleum, Industry & Government, Kluwer Law.
Van Groenendaal, Willem. Mazraati, Mohammad (2006). A Critical Review of Iran’s Buy-Back Contracts, Energy Policy, 34,
2709-3718.