نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد مالی و انرژی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

کشور ایران علیرغم توسعه نسبی مؤسسات و نهادهای مالی و همچنین فراوانی منابع مالی(درآمد حاصل از فروش نفت)، هنوز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند و حتی با نرخ رشد منفی در سال های اخیر نیز رو به رو بوده است. لذا واکاوی عوامل تأثیرگذار بر این رابطه حایز اهمیت است. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نقش و اهمیت فراوانی منابع نفتی(نفرین نفت) بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری با استفاده از آزمون کرانه ای ARDL طی دوره زمانی 1359 تا 1399 پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته است در حالی که نفرین نفت باعث تضعیف این رابطه طی دوره مورد بررسی شده است و می تواند حاکی از تأثیر غیرمستقیم نفرین نفت بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه‌گذاری در ایران باشد. متغیر تعاملی(حاصلضرب) توسعه مالی و نفرین نفت نیز تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه‌گذاری طی دوره مورد بررسی داشته که حاکی از عدم توانایی سیستم مالی در تخصیص مناسب و کارای منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد می باشد. با توجه به این نتیجه می توان گفت وجود نفرین نفت، کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و با ناکارآمد کردن این بخش، تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری داشته و در نتیجه موجب تضعیف رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات