نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست‌ها که همان اعتبار سیاست‌گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می‌نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف‌گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های پیش‌بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می‌دهد، بهینه می‌باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده‌ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست­گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست­گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک‌های پیش‌بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست­گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست­گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

بابائی، مجید، توکلیان، حسین و شاکری، عباس (1397). پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا . فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هیجدهم، شماره 71، صفحات 311-261.
توکلیان، حسین (1391 ). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران . مجله تحقیقات اقتصادی، د47، ش3، صفحات 1 تا 22.
توکلیان، حسین و افضلی ابرقویی، وجیهه (1395 ). مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم‌های مختلف ارزی (با رویکرد DSGE). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 61، تابستان 1395، صفحات 125-1-81.
توکلیان، حسین و صارم، مهدی (1396). الگوهای DSGE در نرم افزار Dynare. انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
خورسندی، مرتضی، اسلاملوییان کریم و ذوالنور، سیدحسین (1391)،قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران. نشریه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی، دوره 12، شماره 1، صفحات 57-31.
 خیابانی، ناصر و امیری، حسین (1393 ). جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران باتأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE . فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 54، پاییز 1393، صفحات 173-133.
کمیجانی، اکبر و حسین توکلیان (1391 ). سیاست‌کذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران . فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 8، صفحات 117-87.
Babaei, M, Tavaklian, H and Shakri, A (2017). Prediction of the Effect of Factors Affecting Inflation Using Dynamic Averaging Models. Economic Research Quarterly, 71, 261-311.
Balke, N. S., Brown, S. & Yucel, M. (2010). Oil price shocks and us economic activity: An international perspective. Available at SSRN 1647807.
Benigno, G. & Benigno, P. (2006). Designing targeting rules for international monetary policy cooperation. Journal of Monetary Economics, 53(3), 473–506.
Bordo, Michael & Siklos Pierre (2014). Central Bank Credibility, Reputation & Inflation Targeting in Historical Perspective. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138, NBER Working Paper Series.
Cecchetti, Stephen G & Krause, Stefan (2002). Central Bank Structure, Policy Efficiency, and Macroeconomic Performance:Exploring Empirical Relaionships. Economic Research, federal reseve Bank, vol.84 no.4.
De Paoli, B. (2009). Monetary policy and welfare in a small open economy. Journal of international Economics, 77(1), 11–22.
De Walque, G., Smets, F. & Wouters, R. (2005). An estimated two-country DSGE model for the euro area and the us economy. mimeo: European Central Bank.
Demertzis, Maria, Marcellino, Massimiliano & Viegi, Nicola (2008). A Measure for Credibility:Tracking us Monetary Developments. Center for Economic Policy Research.
Dong, W. (2008). Do Central Banks Respond to Exchange Rate Movements? Some New Evidence from Structural Estimation. Bank of Canada Working Paper.
Erceg Christopher J., Henderson Dale W. and T. Levin Andrew (2000). Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts. Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 46(2), pp. 281 -313.
https:/ /doi.org/10.22054/joer.2016.5290
Khan,A & K.R.G & Wolman, A. L. (2003).Optimal Monetary Policy. The Review of Economic Studies, 70 (4), pp, 825-860.
Khayabani, N and Amiri, H (2013). Iran's Monetary and Financial Policy Position with Emphasis on the Oil Sector Using DSGE Models. Economic Research Quarterly, 54, Fall 2013, 133-173.
Khorsandi, M, Islamloviyan K & Zolnoor, S. H (2013). The Optimal Rule for Monetary Policy with the Assumption of Inflation Stability: the case of Iran. Journal of Sustainable Growth and Development Research Economic Research, 12 (1), 31-57.
Komijani, A & Tavaklia, H (2012). Monetary Policymaking under Fiscal Dominance and Implicit Target Inflation in the form of a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Iranian Economy. Economic Modeling Quarterly, 8, 87-117.
Leeper, E. M., Walker, T. & Yang, S. C. (2010). Government investment and fiscal stimulus. Journal of Monetary Economics, 75(8), 1000–1012
Lubik, T. and F. Schorfheide .(2007),“Do Central Banks Respond to Exchange Rate Movements? A Structural Investigation.” Journal of Monetary Economics, 54(4): 1069–87.
Miller, S.M & Yuan, H. (2009). Consistent Targets and Optimal Monetary Policy: Conservative Central Banker Redux. Working Paper, 2005-55R.
Roger,scott, Restrepo, Jorge, Garcia, Carlos (2009). Hybrid Inflation Targeting Regimes. IMF Working Paper.
Tavaklian, H & Sarem, M (2016). DSGE models in Dynare Software. Publications of the Research Institute of Money and Banking.
Tavaklian, H (2017). Investigation of the New Phillips-Keynesian Curve in the form of a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Iran. Journal of Economic Research, 47(3), 1-22.
Tavaklian, H and Afzali Abarqaui, V (2015). Comparison of Macroeconomic Performance in Different Currency Regimes (with DSGE Approach), Economic Research Quarterly, No 61, Summer 2015, 81-125.
Tavakolian, H, Ghiaie, H & Tabarraei, H.R (2022). Alternative monetary policy regimes in an oil-exporting economy. The Quarterly Review of Economics & Finance vol.83, pp, 161-177.
Tavakolian, H. & Ebrahimi, I. (2012). Exchange rate policy of Iran. Money and Economy, 6(2), 51–68
Tavakolian, H. (2016). Monetary and exchange rate policies in a dual-exchange rate environment: The case of Iran. Fourth International Conference on Iran.s Economy (2016) Philipps University of Marburg