نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه الزهرا

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله سه نوع جدول در کنار یک جدول تعدیل‌شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه‌های آماری به نسل دوم در تأمین نیازهای آماری نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل معرفی می‌گردد. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می‌گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می‌توان پیشنهاد نمود؟ دوم، خطاهای آماری کدامیک از جداول نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل‌شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جداول آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه‌ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش‌های مطرح شده قرار می‌گیرند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می‌تواند این فقدان آماری را برطرف نماید. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات