نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 بی­ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده‌های تابلویی طی سال‌های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده‌‌ شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق‌‌تر و جزئی‌تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل‌دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان ‌می‌دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه‌ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می‌شود، بانک‌ مرکزی با در نظر گرفتن تجربه‌های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

کلیدواژه‌ها

احسانی، محمد علی و ایزدی، رضا. (1398). تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید. مدلسازی اقتصاد، (3)، 54-35.
 حاجی هاشمی، الهام؛ منصوری، نسیرین؛ صادقی عمروآبادی، بهروز و فدائی، مهدی. (1400). تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 21 (2)، 116-83.
درگاهی، حسن و آتشک، احمد. (1381). هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش‌شرط‌ها و تبیین ابزارهای سیاستی. تحقیقات اقتصادی، 37 (60)، 147-119.
 ستاری، امید؛ یاوری، کاظم و حیدری، حسن. (1397). بررسی عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی در کشور‌های منتخب خاورمیانه. سیاست‌گذاری اقتصادی، 11 (21)، 76-57.
 ستاری، امید؛ یاوری، کاظم؛ حیدری، حسن و اعتصامی، منصور. (1395). بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پر درآمد. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3 (4)، 176-153.
 عرفانی جهانشاهی، فاطمه و افشاری، زهرا. (1399). بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات تورم. پژوهش‌های پولی و بانکی، 13 (43)، 148-121.
 مجلس‌نژاد، وحید؛ (1400). تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا.
 Bauer, A., Eisenbeis, R., Waggoner, D., & Zha, T. (2006). Transparency, expectations and forecasts. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 91, 1–25.
 Berganza, J.C., & Broto, C. (2012). Flexible Inflation Targets, Forex Interventions and Exchange Rate Volatility in Emerging Countries. Journal of International Money and Finance, 31, 428-444.
 Bernanke, B. & Mishkin, F. (1992). Central Bank Behavior and the Strategy of Monetary policy: Observations from Six Industrialized Countries. NBER Macroeconomics Annual: 183-228
 Bernanke, B.S., Laubach, T. & Mishkin, F. (2003). Inflation Targeting: Lesson from the International Experience. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D.J. (2008). Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. Journal of Economic Literature, 46, 910–45.
 Cady, J. & Gonzalez-Garcia, J. (2007). Exchange Rate Volatility and Reserves Transparency. IMF Staff Papers, 54:4,741-754.
 Canadian, G. (2021). Central bank transparency, exchange rates, and demand imbalances. Journal of Monetary Economics. 119, 90-10.
 Cecchetti, S.G., & Krause, S. (2002). Central Bank Structure, Policy Efficiency, and Macroeconomic Performance: Exploring Empirical Relationship. The Federal Reserve Bank of St. Louis
 Chortareas, G., Stasavage, D. & Sterne, G. (2002). Does it Pay to Be Transparent? International Evidence from Central Bank Forecasts. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 84(4), 99-117.
 Dargahi, H. & Atashak, A. (2002). Inflation Targeting in The Iranian Economy: Precondition and Policy Instruments. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)37(1), 119-147 [In Persian].
 Davinson, J.G.N. & Kofi Ocran, M. (2009). Economic Effect of Transparency on output and Inflation. Business and Economics Journal, 32, 1-17.
 Demertzis M. & Hallett, A.H. (2007). Central bank Transparency in Theory and Practice. Journal of Macroeconomics, 29(4),760-789.
 Dincer, N.N. & Eichengreen, B. (2007). Central bank Transparency: where, why, where and with what effects? NBER Working paper series, 13003.
 Dincer, N.N. & Eichengreen, B. (2009). Central Bank Transparency: Causes, Consequences, and Updates. NBER Working Paper Series,14791.
 Dincer, N.N. & Eichengreen, B. (2014). Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures. International Journal of Central Banking, 10(1), 189-259
 Ehsani, M. A., & Izadi, R. (2019). The Effect of Central Bank Transparency on the Output Volatility. Economical Modeling13(47), 35-54 [In Persian].
 Eichler, S., & Littke, H.C. (2018). Central Bank Transparency and The Volatility of Exchange rates. IWH Discussion Paper 22/2017, Halle Institute for Economic Research.
  Erfany Gahanshahi, F. & Afshari, Z. (2020). The Impact of Central Bank Transparency on Inflation Volatility. Journal of Monetary and Banking Research, 13(43), 121-148 [In Persian].
 Farka, M. (2009). The effect of monetary policy shocks on stock prices accounting for endogeneity and omitted variable biases. Review of Financial Economics, 18, 47–55.
 Fatas, A., Mihov, I., & Rose, A. K. (2007). Quantitative Goals for Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1163-1176.
 Faust, J. & Svensson, L.E.O. (2002). The equilibrium Degree of Transparency and Control in monetary policy. Journal of Money, Credit, and Banking, May, 369-397.
 Fry, M., DeAnne, J. Mahadeva, L. Roger, S. & Sterne, G. (2000). Key Issues in the Choice of Monetary Policy Framework, In: Mahadeva, L. & Stern, G. (Eds.), Monetary Policy Frameworks in a Global Context, 1.216. Routledge, London.
 Graats, P. (2014). Monetary Policy Transparency. CESifo Working Paper Series 4611, CESifo Group Munich.
 Hagehashemi, E., Mansouri, N., Sadeghi Amroabadi, B. & Fadae, M. (2021). Analysis of the Effect of Central Bank Transparency on Exchange Rate Fluctuations in the Iranian Economy. Quarterly Journal of Economic Research, 21 (2), 83-116 [In Persian].
 Hubert, R. (2015). Do Central Bank Forecasts Influence Private Agents? Forecasting Performance Versus Signals. Journal of Money, Credit and Banking, 47(4), 771-789.
 Jensen, H. (2002). Optimal Degrees of Transparency in Monetary Policymaking. CEPR Discussion Paper 2689.
 Kamanga, F. & Chikonda, M. (2017). MEASURING CENTRAL BANK INDEPENDENCE IN MALAWI: THE NEW INDEX OF INSTITUTIONAL QUALITY APPROACH. European Journal of Economic and Financial Research, Available at: <https://oapub.org/soc/index.php/EJEFR/article/view/68>. Date accessed: 10 nov. 2022.
 Kool, C., Middeldorp, M. & Rosenkranz, S. (2011). Central Bank Transparency and the Crowding Out of Private Information in Financial Markets. Journal of Money, Credit and Banking, 43(4), 765-774.
 Kwabi, F. & Du, M. (2020). Impact of Central bank Independence and Transparency on International Equity Portfolio Allocation: A Cross-Country Analysis. International Review of Financial Analysis, 69, 101-146.
 Levin A.T., Natalucci, F.M. & Piger, J.M. (2014). The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 86, 51-80.
 Ma, Y. & Li, S. (2015). Bayesian estimation of China's monetary policy transparency: A New Keynesian approach. Economic Modelling, 45, 236-248.
 Mishkin, F.S. (2004). Can Central Bank Transparency Go Too Far? NBER Working Paper, No. W10829.
 Romer. D. (2006). Advanced Macroeconomics. 3th Edition. McGraw-Hill.
 Rosa, A.K. (2007). A Stable International Monetary system Emeges: Inflation Targeting is Bretton Woods, Reversed. Journal of International Money and Finance, 26, 663-681.
 Sattari, O., Yavari, K., & Heydari, H. (2019). Determinants of monetary policy transparency in selected Middle East countries. The Journal of Economic Policy, 11(21), 55-76 [In Persian].
 Sattari, O., Yavari, K., Heydari, H., & Etesami, M. (2017). The Impact of Monetary and Financial Freedom on Monetary Policy Transparency in Low, Middle and High Income Countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(4), 153-176 [In Persian].
 Schaling, E. & Nolan, C. (1998). Monetary Policy Uncertainty and Inflation: The Role of Central Bank Accountability. De Economist, 146(4), 585-602.
 Tiberto, B.P. & Correa, P.P. (2020). Does transparency of Central Banks Communication Affect Credit Market? Empirical Evidence for Advanced and Emerging Markets. The North American Journal of Economics and Finance, 53, 101-207.
 Vaghari, Z. (2020). Effect of Central Bank’s Independence and Transparency on Exchange Market Fluctuations. MA Thesis, Alzahra University.
 Van Der Cruijsen, C.A.B., Eijffinger, S.C.W. & Hoogduin, L.H. (2010). Optimal central bank transparency. Journal of International Money and Finance 29, 1482–1507.
 Weber, C.S. (2016). Central Bank Transparency and Inflation (Volatility)-new Evidence. Working Paper, No. 163, Bavarian Graduate Program in Economics (BGPE).
 Weber, C.S. (2019). The Effect of Central Bank Transparency on Exchange rate Volatility. Journal of International Money and Finance, 95, 165-181.
 Woodford, M. (2001). Imperfect Common Knowledge and The Effects of Monetary Policy. NBER Working Paper, No. 8673.