نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک‌های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین‌زن‌های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون‌های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه‌های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین‌زن میانگین گروهی تعمیم‌یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک‌های منتخب تحت بررسی دارند.

کلیدواژه‌ها

اسدی، غلامحسین، بیات، مرتضی، نقدی، سجاد. (1393). عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(4)، 187-203.
بیک‌زاده، جعفر، آقازاده، غلامرضا، آقازاده، محمد رضا. (1393). بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و اولویت­بندی معیارهای امتیازدهی اعتباری (6C) مشتریان بانکی با تکنیک AHP : مطالعه موردی بانک ملی استان آذربایجان غربی. روند پژوهش­های اقتصادی، 68 (2)، 150-121.
جنتی‌مشکانی، ابوالفضل، اربابیان، شیرین، خجسته، زینب. (1395). تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ثبات و ریسک بانکی. پژوهش­های پولی-بانکی، 29 (9)، 511-487.
جهانگرد، اسفندیار، عبدالشاه، فاطمه. (1396)، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک­های ایران. سیاست­گذاری اقتصادی. 18 (9)، 229-205.
خالقی مقدم، حمید، باغومیان، رافیک. (1385). مروری بر نظریه­های ساختار سرمایه. پیک نور، 4 (5)، 58-82.
ذالبگی‌دارستانی، حسام. (1393). عوامل موثر بر ثبات در شبکه بانکی در ایران. پژوهش­های پولی-بانکی، 20 (7)، 327-307.
رستمی، فریبا. (1392). بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی (مطالعه موردی: استان کردستان). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
رهنمای رودپشتی، فریدون، امیرحسینی، زهرا. (1389). کاربرد درجه اهرم اقتصادی جهت سنجش تاثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی روی عملکرد شرکت‌ها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7 (3)، 137-123.
شاهچرا، مهشید، ابوالفتحی، فرزانه. (1395). بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی‌های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران. سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، 3 (4)، 181-151.
شاهچرا، مهشید، ولی­زاده، مهناز. (1397). تاثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری درشبکه بانکی کشور. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4 (1)، 125-105.
گلمرادی، حسن، محسنی، رضا، گلمرادی، حسین. (1396). تاثیر بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 5 (3)، 52-31.
مشیری، سعید، نادعلی، محمد. (1389). شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های اقتصادی-نامه مفید). 6 (16)(1 (78))، 59-88.
ملکی، منصور(1396). ترجمه سند بال 3: چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانک‌ها و سیستم‌های بانکی مقاوم‌تر. معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترس در: https://www.cbi.ir/page/16935.aspx
مهرآرا، محسن، بهلولوند، الهه. (1395). بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک‌های ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 11(22)، 13-37.  
Asadi, G., Bayat, M., Naghdi, S. (2015). Financial and Non-financial Factors Effective on Capital Structure Decisions. Empirical Research in Accounting, 4(4), 187-203. [In Persian]
Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), 121-136.
Baikzad, J., Aghazadeh, G., & Aghazadeh, M. (2015). studying the impact of effective factors influencing on credit risk and prioritization of credit valuation criteria of banking clients. trend (trend of economic research), 21(68), 121-150. [In Persian]
Baltagi, B. H., & Hashem Pesaran, M. (2007). Heterogeneity and cross section dependence in panel data models: theory and applications introduction.‏ Journal of Applied Econometrics, 22, 229 – 232.
Bandyopadhyay, A., & Barua, N. M. (2016). Factors determining capital structure and corporate performance in India: Studying the business cycle effects. The Quarterly Review of Economics and Finance, 61, 160-172.
Basel Committee. (2017). Basel III: international regulatory framework for banks. Bank for International Settlements. URL: https://www. bis. org/bcbs/basel3. htm (Accessed 2018-02-22).‏
Beltrame, F., Previtali, D., & Sclip, A. (2018). Systematic risk and banks leverage: The role of asset quality. Finance Research Letters, 27, 113-117.‏
Beltratti, A., & Paladino, G. (2015). Bank leverage and profitability: Evidence from a sample of international banks. Review of Financial Economics, 27(1), 46-57.
Bichsel, R., & Blum, J. (2004). The relationship between risk and capital in Swiss commercial banks: a panel study. Applied Financial Economics, 14(8), 591-597.
Bruno, O., Cartapanis, A., & Nasica, E. (2017). Modelling bank leverage and financial fragility under the new minimum leverage ratio of Basel III regulation. Finance, 38(3), 45-84.‏
Carvallo, O., & Pagliacci, C. (2016). Macroeconomic shocks, bank stability and the housing market in Venezuela. Emerging Markets Review, 26, 174-196.
Chordia, T., & Shivakumar, L. (2002). Momentum, business cycle, and time‐varying expected returns. The Journal of Finance, 57(2), 985-1019.
Coakley, J., Fuertes, A. M., & Smith, R. (2006). Unobserved heterogeneity in panel time series models. Computational Statistics & Data Analysis, 50(9), 2361-2380.‏
D'Avino, C. (2015). Pro-Cyclical Banking Leverage in France: On its Existence and Management. Journal of Applied Finance and Banking, 5(5), 185.
DeAngelo, H., & Stulz, R. M. (2015). Liquid-claim production, risk management, and bank capital structure: Why high leverage is optimal for banks. Journal of Financial Economics, 116(2), 219-236.
Dhaliwal, D., Judd, J. S., Serfling, M., & Shaikh, S. (2016). Customer concentration risk and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 23-48.
Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-section dependence in nonstationary panel models: A novel estimator. MPRA Paper 17692, University Library of Munich.‏
Eberhardt, M., & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers 515, University of Oxford, Department of Economics.
Eberhardt, M., & Teal, F. (2011). Econometrics for grumblers: a new look at the literature on cross‐country growth empirics. Journal of Economic Surveys, 25(1), 109-155.‏
Eberhardt, M., & Teal, F. (2013). No mangoes in the tundra: spatial heterogeneity in agricultural productivity analysis. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(6), 914-939.
Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects (No. 10-224). International Monetary Fund.
Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa. The quarterly review of economics and finance, 53(2), 140-151.
Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of financial economics, 67(2), 217-248.‏
Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. Journal of the American statistical association, 32(200), 675-701.‏
Golmoradi, H., Mohseni, R., Golmoradi, H. (2017). The Effect of Instability of Macroeconomic Variables on Banking Resources and Expenditures in Iran. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 3(5), 31-52. [In Persian]
Jahangard, E., Abdolshah, F. (2017). The effect of macroeconomic variables on banking industry stability. The Journal of Economic Policy, 9(18), 205-229. [In Persian]
Janati, A., Arbabian, S., & Khojasteh, Z. (2016). The Impact of Macroeconomic Determinants on Banking Stability and Risk (in Persian). Journal of Monetary and Banking Research, 9(29), 487-511.‏ [In Persian]
Kapetanios, G., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). Panels with non-stationary multifactor error structures. Journal of econometrics, 160(2), 326-348.‏
Khaleqi Moqqadam, H., & Baqumian, R. (2008). A Review Of Capital Structure Theories. Peyke Noor Journal, 4(5 (Humanities)), 58-82. [In Persian]
Maleki, M. (2018). Translation of Ball 3 document: Global regulatory framework for more robust banks and banking systems. Supervisory Deputy of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Available at: https://www.cbi.ir/page/16935.aspx [In Persian]
Marques, M. O., & Coutinho dos Santos, M. (2004). Capital structure policy and determinants: theory and managerial evidence. Available at SSRN 494143.‏
Mehrara, M., Bohloolvand, E. (2016). The Study of Effective Factors on Liquidity Risk in the Banking Industry Based on the Bayesian Approach: (Case Study Iranian Banks). Macroeconomics Research Letter, 11(22), 13-37.  [In Persian]
Misman, F. N., Bhatti, I., Lou, W., Samsudin, S., & Rahman, N. H. A. (2015). Islamic banks credit risk: a panel study. Procedia Economics and Finance, 31, 75-82.
Moscone, F., & Tosetti, E. (2009). A review and comparison of tests of cross‐section independence in panels. Journal of Economic Surveys, 23(3), 528-561.‏
Moshiri, S., Nadali, M. (2010). Identifying Banking Crisis in Iran. The Journal of Economic Studies and Policies, 17, 59-88. [In Persian]
Opler, T. C., & Titman, S. (1994). Financial distress and corporate performance. The Journal of Finance, 49(3), 1015-1040.
Penikas, H. (2015). History of banking regulation as developed by the Basel Committee on Banking Supervision 1974-2014. Estabilidad financiera. Nº 28 (mayo 2015), p. 9-47.‏
Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 1-38.‏
Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.‏
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.‏
Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-113.‏
Pesaran, M. H., & Tosetti, E. (2009). Large panels with spatial correlations and common factors. Journal of Econometrics, 161(2), 182-202.‏
Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.‏
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American statistical Association, 94(446), 621-634.‏
Rahnamay, R. F., & Amirhosseini, Z. (2010). Using Degree Of Economic Leverage For Investigating The Effect Of Macro Economic Variable On Company’s Sale.‏ Financial Knowledge of Securities Analysis, 3, 123-137. [In Persian]
Rostami, Fariba. (2012). Investigating the internal factors affecting the profitability of Keshavarzi Bank branches (Case study: Kurdistan province). Master Thesis. Islamic Azad University, Sanandaj Branch. [In Persian]
Shah, M. R., Rashid, A., & Khaleequzzaman, M. (2019). Determinants of Financial Leverage in Islamic Banks. In Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic Stability (pp. 121-149). Palgrave Macmillan, Cham.‏
Shahchera, M., & Valizadeh, M. (2018). The effect of bank leverage on profitability: Focus on strengthening the credit system in the Iranian Banking System. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4(8), 105-125.‏ [In Persian]
Shahchera, M., Abolfathi, F. (2016). Examining the Factors Influencing Asset Quality in the Iranian Banking Network. Economic Development Policy, 4(3), 151-181. [In Persian]
Spuchľáková, E., Valašková, K., & Adamko, P. (2015). The credit risk and its measurement, hedging and monitoring. Procedia Economics and finance, 24, 675-681.‏
Waemustafa, W., & Sukri, S. (2015). Bank specific and macroeconomics dynamic determinants of credit risk in Islamic banks and conventional banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 476-481.
Zafar, Q., Wongsurawat, W., & Camino, D. (2019). The determinants of leverage decisions: Evidence from Asian emerging markets. Cogent Economics & Finance.‏ 7: 1598836.‏
ZalbgiDarestani, H. (2014). Main Determinants of Stability in Iran's Banking System. Journal of Monetary & Banking Research, 7(20), 307-327.‏ [In Persian]