نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

 
عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه­ای مارک‌آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان یکی از الگوهای جدید قیمت‌گذاری، تحت عادات عمیق مصرفی و ماندگاری عادات به بررسی اثر همزمان چسبندگی قیمت و عادات عمیق در انتقال شوک پولی و مالی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد تغییر رژیمی (MS-DSGE)، متناسب با اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتیجه­ حاصل از برآورد مدل طراحی شده و توابع عکس‌العمل آنی متغیرها، کاهش یک دوره­ای مارک‌آپ به دلیل وجود عادات عمیق و سپس افزایش مارک‌آپ و تورم پس از یک دوره به دلیل نقش قوی­تر چسبندگی قیمت در هر دو رژیم است. همچنین وجود عادات عمیق مصرفی نتوانسته اثر منفی ثروت ناشی از شوک مخارج دولت را جبران می­کند و در مقایسه با قدرت تورم انتظاری ضعیف بوده و در نهایت، تورم افزایش می­یابد. در مجموع از نتایج این مطالعه مشخص می‌شود که عادات عمیق نمی­تواند همزمان با حضور چسبندگی قیمت در مکانیزم انتقال شوک­های پولی و مالی عامل غالب و برنده باشد؛ با این وجود، طبق توابع واکنش آنی به دست آمده، می­تواند دلیل محکمی برای تاخیر یک دوره­ای در افزایش تورم ناشی از اعمال شوک­ها باشد.

کلیدواژه‌ها

توکلیان، حسین. (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 1-22.
توکلیان، حسین. (1394). سیاست­گذاری پولی بهینه، مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه­های پنج ساله توسعه: یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 8(23)، 1-38.
صیادی، محمد، شاکری، عباس، محمدی، تیمور و بهرامی، جاوید. (1395). تکانه­های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 16(61)، 33-80.
فخر حسینی، سید فخر الدین. (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11)، 81-106.
فخر حسینی، سید فخر الدین. (1395). مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل­گیری عادات: راه حلی برای معمای صرف سهام. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(3) پیاپی (35)، 141-169.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین. (1390). تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۲ (۶) ، ۱۹-۴۲.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین. (1391). سیاست­گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 2(8)، 87-117.
همتی، مریم و توکلیان، حسین. (1398). ارزیابی و مقایسه الکوهای مختلف قیمت­گذاری بنگاه در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE). فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی، 11(38)، 655-698.
مرزبان، حسین، دهقان شبانی، زهرا، رستم زاده، پرویز و ایزدی، حمیدرضا. (1395). محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست پولی و مالی بهینه. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(4)، پیاپی (36)، 25-51.
Cantore, C., Levine, P., and Melina, G. (2014). Deep versus superficial habit: It's all in the persistence. School of Economics Discussion Papers 0714, School of Economics, University of Surrey.
Christiano, LJ., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. J. Polit. Econ, 113, 1–45.
Fakhrhoseini, S. F. (2011). The Dynamic Stochastic General Equilibrium  Model of Monetary Business Cycle for Iran. Journal of Economic Modeling Research, 1(3), 1-28. http://jemr.khu.ac.ir/article-1-145-fa.html, [in Persian]
Fakhrhosseini, S. F. (2017). Real Business Cycles Model with Habits  Formation: A Resolution of the Equity Premium Puzzle. Quarterly Journal of economical modelling, 10(35), 141-169. [in Persian]
Farmer, REA., Waggoner, DF., and Zha, T. (2011). Minimal state variable solutions to Markov-switching rational expectations modelsJournal of Economic Dynamics and Control, 35(12), 2150-2166. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2011.08.005
Foerster, A., Rubio-Ramirez, J., Waggoner, D., and Zha, T. (2013). Perturbation Methods for Markov-Switching Models. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2013-1.
Hematy, M., and Tavakolian, H. (2019). Evaluation of Price Setting Models in Iran’s Economy (DSGE Approach). Journal of Monetary and Banking Research, 11(38), 698-655. [in Persian]
Jacob, P. (2013). Deep habits, price rigidities and the consumption response to government spending. CAMA Working Papers 2013-72, Centre for Applied Macroeconomic Analysis. Crawford School of Public Policy. The Australian National University.
Kim, CJ., and Nelson, CR. (1999). State-space models with regime switching. MIT Press. Cambridge. MA.
Komijani, A., and Tavakoliyan, H. (2012). Testing the Asymmetries in Central Bank Reaction Function:The Case of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 2(6), 19-42.
http://jemr.khu.ac.ir/article-1-388-fa.html, [in Persian]
Komijani, A., and Tavakolian, H. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. Journal of Economic Modeling Research, 2(8), 87-117.  http://jemr.khu.ac.ir/article-1-539-fa.html,  [in Persian]
Leith, C., Moldovan, I., and Rossi, R. (2015). Monetary and fiscal policy under deep habits. Journal of Economic Dynamics & Control, 52, 55-74. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.11.005
Lubik, T.A., and Teo, W.L. (2011). Deep Habits in the New Keynesian Phillips Curve. Federal Reserve Bank of Richmond. Working Papers, 11-08.
Maih, J. (2014). Efficient Perturbation Methods for Solving Regime-Switching DSGE Models. Working Papers from Centre for Applied Macro- and Petroleum economics (CAMP). BI Norwegian Business School.
Marzban, H., Dehghan, Z., Rostamzadeh, P., and Izadi, H. (2017). The Welfare Computation under Different Fiscal Policies in an Optimal Monetary and Fiscal Policy Model Framework. Quarterly Journal of Economical Modelling, 10(36): 25-51. [in Persian]
Ravn, M., Schmitt-Grohe, S., and Uribe, M. (2006). Deep habit. Review of Economic Studies 73 (1), 195–218.
Ravn, M., Schmitt-Grohe, S., and Uribe, M. (2010). Deep habits and the dynamic effects of monetary policy shocks. Journal of The Japanese and International Economies 24, 236–258.
Ravn, M., Schmitt-Grohé, S., and Uribe, M. (2012). Consumption, government spending, and the real exchange rate. Journal of Monetary Economics 59, 215–234. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2012.02.001
Rotemberg, J.J. (1982). Sticky prices in the United States. Journal of Political Economy. University of Chicago Press, 90(6), 1187–1211.
Sayadi, M., shakeri, A., Mohammadi, T., and Bahrami, J. (2016). Stochastic shocks and management of oil revenues in Iran. Quarterly Journal of Economic Research, 16(61), 33-80. http://doi.org/ 10.22054/JOER.2016.5289. [in Persian]
Smets, F.,  and Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. http://doi.org/10.1257/aer.97.3.586
Tavakolian, H. (2012). A New Keynesian Phillips Curve in a DSGE Model for Iran. Journal of Economic Research, 47(3), 1-22. http://doi.org/10.22059/JTE.2012.29251. [in Persian]
Zubairy, S. (2010). Deep Habits, Nominal Rigidities and Interest Rate Rules. MPRA Paper 26053. University Library of Munich. Germany.