نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 عضو هیات علمی

3 دانشگاه کردستان

10.22054/joer.2021.53969.881

چکیده

یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تأثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 موردبررسی قرار گرفت. شاخص توسعه مالی ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، اعتبار اختصاص داده‌شده به بخش خصوصی نسبت به GDP و شاخص Z_score معیاری برای سنجش توسعه مالی در این پژوهش است. شاخص منابع از میانگین وزنی درآمد سه منبع نفت، گاز و مواد معدنی به‌دست‌آمده و از شاخص‌های حکمرانی خوب به‌عنوان شاخص کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه موردپژوهش، درآمد حاصل از منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر اعتبار و شاخص توسعه مالی دارد اما ثبات‌بخش بانکی را تهدید می‌کند. همچنین شاخص‌های کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر سه شاخص توسعه مالی دارند.

کلیدواژه‌ها