نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی،دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

4 دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

تبیین تغییر، همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های علوم اجتماعی بوده است. شومپیتر با تمرکز خاص بر تغییر اقتصادی، ناولتی را عامل کلیدی تغییرات بنیادین و به‌تبع آن توسعه اقتصادی می‌دانست. اما نقطه آغازین برای درک پدیده ناول و به‌تبع آن فرآیند، شرایط و مقدمات آن، شناخت بنیان معرفت‌شناسی متناسب با این پدیده است. بر همین اساس در این مقاله ابتدا مفروضات حاکم بر پدیده ناول و ناولتی تصریح خواهد شد. سپس ضمن مقایسه سه رویکرد تبیین پدیده‌های کارآفرینانه در ادبیات نئوکلاسیک، نئواتریش و ذهنیت‌گرایی رادیکال، بنیان معرفت‌شناختی متناسب کارآفرینی مبتنی بر ناولتی تبیین خواهد شد. برای درک بهتر از ذهنیت‌گرایی رادیکال به‌مثابه بنیان معرفت‌شناسی ناولتی، 5 فرض بنیادین آن «انتخاب مبتنی بر تخیل»، «برنامه‌های مبتنی بر تجربیات گذشته و انتظارات آینده»، «ناهمگونی و عدم تعادل»، «استعاره جهان به‌مثابه کالیدوسکوپ» و «خلق نظم» به بحث گذارده می‌شوند. در پایان دلالت‌های این مفروضات برای پژوهش‌های آتی قلمرو اقتصاد وکارآفرینی تصریح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

داودی بنی، مجید (1393) «معنای علم: تحلیل و نقد برداشت پدیدارشناسانه از سیر تکوین علم در اندیشه هوسرل»، هستی و شناخت، جلد ا، شماره 1: 20-5.
فتح‌زاده، حسن (1387)، «دیدگاه هوسرل در باب علم»، پژوهش‌نامه علوم انسانی (دو فصلنامه فلسفی شناخت)، شماره 1: 144-115.
متوسلی، محمود (1394)، «نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشا ناولتی در توسعه اقتصادی»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره3 : 431-413.
متوسلی، محمود و رستمیان، علی (1396)، «ذهنی‌گرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره64 : 32-1.
Acs, Z. J (2008). “Foundations of high impact entrepreneurship”. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 4(6). PP, 535-620.
Baumol, W. J (2008, January). “Entrepreneurs, Inventors and the Growth of the Economy”. In the Conference Board EPWP, pp, 08-12.
Becker, M. C., Esslinger, H. U., Hedtke, U., and Knudsen, T (2005). “Introduction to Schumpeter’s “Development”. Journal of Economic Literature, 43(1). PP, 108-120.
Buchanan, J. M., and Vanberg, V. J (1991). “The Market as a Creative Process”. Economics & Philosophy, 7(2). PP, 167-186.
Chiles, T. H., Bluedorn, A. C., and Gupta, V. K (2007). “Beyond Creative Destruction and Entrepreneurial Discovery: A Radical Austrian Approach to Entrepreneurship”. Organization Studies, 28(4). PP, 467-493.
Chiles, T. H., Tuggle, C. S., McMullen, J. S., Bierman, L., and Greening, D. W (2010a). “Dynamic Creation: Extending the Radical Austrian Approach to Entrepreneurship”. Organization Studies, 31(1). PP, 7-46.
Chiles, T. H., Vultee, D. M., Gupta, V. K., Greening, D. W., and Tuggle, C. S (2010b). “The Philosophical Foundations of a Radical Austrian Approach to Entrepreneurship”. Journal of Management Inquiry, 19(2). PP, 138-164.
Chiles, T., RSTA Elias, S., G. Zarankin, T., and M. Vultee, D (2013). “The Kaleidic World of Entrepreneurs: Developing and Grounding a Metaphor for Creative Imagination”. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 8(3). PP, 276-307.
Henrekson, M., and Sanandaji, T (2011). “The Interaction of Entrepreneurship and Institutions”. Journal of Institutional Economics, 7(1). PP, 47-75.
Hodgson, G. M (1998). “The Approach of Institutional Economics”. Journal of Economic Literature, 36(1). PP, 166-192.
Hodgson, G. M (2000). “What is the Essence of Institutional Economics?”. Journal of Economic Issues, 34(2). PP, 317-329.
Kautonen, T., Palmroos, J., and Vainio, P (2009). “Involuntary Self-employment'in Finland: A Bleak Future?”. International Journal of Public Policy, 4(6). PP, 533-548.
Kirzner, I. M (1997). “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian approach”. Journal of economic Literature, 35(1). PP. 60-85.
Kirzner, I. M (2009). “The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification”. Small Business Economics, 32(2). PP, 145-152.
Jackson, W. A (1995). “Naturalism in Economics”. Journal of Economic Issues, 29, PP, 761-780.
Lachmann, L.M., (1970). the Legacy of Max Weber, London: Heinnemann.
Lachmann, L. M (1976a). “From Mises to Shackle: An Essay on Austrian Economics and the Kaleidic society”. Journal of Economic Literature, 14(1). PP, 54-62.
Lachmann, L. M (1976b). “On the Central concept of Austrian Economics: Market Process”. The Foundations of Modern Austrian Economics, PP, 126-32.
Lachmann, L.M (1986). The Market as an Economic Process, Oxford: Basil Blackwell.
Lachmann, L. M (1990). “Austrian Economics: A Hermeneutic Approach”. In D. Lavoie (Ed.). Economics and Hermeneutics, PP, 134-146). London: Routledge.
Lewin, P., (2011). “Entrepreneurial Paradoxes: Implications of Radical Subjectivism”. In School of Management, University of Texas at Dallas, Prepared for the Austrian Economics Colloquium, PP, 1-17.
Lewis, P., & Runde, J (2007). “Subjectivism, Social Structure and the Possibility of Socio-economic Order: The Case of Ludwig Lachmann”. Journal of Economic Behavior & Organization, 62(2). PP, 167-186.
Littlechild, S. C (1979). “Comment: Radical Subjectivism or Radical Subversion?”. Time, Uncertainty, and Disequilibrium: Exploration of Austrian Themes, PP, 32-49.
Loasby, B. J (1998). “Ludwig M. Lachmann: Subjectivism in Economics and the Economy”. Subjectivism and Economic Analysis: Essays in Memory of Ludwig M. Lachmann, London and New York: Routledge, PP, 12-30.
Rosen, S (1997). “Austrian and Neoclassical Economics: Any Gains from Trade?”. Journal of Economic Perspectives, 11(4). PP, 139-152.
Sarasvathy, S. D., Dew, N., Velamuri, S. R., and Venkataraman, S (2003). “Three Views of Entrepreneurial Opportunity”. In Handbook of Entrepreneurship Research, Springer, Boston, MA, PP. 141-160.
Sarasvathy, S. D (2004). “The Questions we ask and the Questions we Care About: Reformulating Some Problems in Entrepreneurship Research”. Journal of Business Venturing, 19, PP, 707-717.
Sautet, F (2018). “The Battle for the Essence of Entrepreneurship”. The Review of Austrian Economics, 31(1). PP, 123-139.
Schumpeter, J. A (1947). “The Creative Response in Economic History”. The Journal of Economic History, 7(2). PP, 149-159.
Shackle, G. L. S (1949). Expectation in Economics, Cambridge University Press.
Shackle, G. L. S (1966). “Policy, Poetry and Success”. The Economic Journal, 76(304). PP, 755-767.
Shackle, G. L. S (1972). Epistemics and Economics, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Shackle, G. L. S (1979). Imagination, Formalism and Choice in Time, Uncertainty and Disequilibrium, M. J. Rizzo (ed). PP, 19-31. Lexington, MA: D. C. Heath.
Shackle, G. L (1983). The Bounds of Unknowledge, In Beyond Positive Economics, Wiseman J (ed). PP, 28-37. Macmillan, London, UK.
Scholman, G., van Stel, A., and Thurik, R (2015). “The Relationship Among Entrepreneurial Activity, Business Cycles and Economic Openness”. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(2). PP, 307-319.
Shane, S (2009). “Why Encouraging more People to Become Entrepreneurs is Bad Public Policy”. Small Business Economics, 33(2). PP, 141-149.
Smith, Barry (1994). “Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano”. La Salle: Open Court. Also available online at: http://ontology.buffalo.edu/smith/book/austrian _philosophy, PP, 1-36.
Van de Ven, Andrew H., and Rhonda M. Engleman, (2004). “Event- and Outcome-driven Explanations of Entrepreneurship", Journal of Business Venturing 19, PP, 343–358.
Venkataraman, S (1997). “The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research”. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 3(1). PP, 119-138.
Zappia, C (1998). “Radical Subjectivism and Austrian Economics”. Subjectivism and Economic Analysis. London: Routledge.