دوره و شماره: دوره 14، شماره 53 - شماره پیاپی 2، تابستان 1393