دوره و شماره: دوره 15، شماره 57 - شماره پیاپی 2، تابستان 1394، صفحه 1-238 
7. اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR

صفحه 193-228

محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری