دوره و شماره: دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 4، زمستان 1391، صفحه 1-244