ت

 • توکلیان، حسین سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 5-53]

د

 • داودی، پرویز سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 5-53]

 • دهقان شبانی، زهرا عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی و برآورد روند ضمنی تلاش مالیاتی در ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 203-239]

ر

 • رزبان، نرگس تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان‌های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 120-157]

ز

 • زروکی، شهریار بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 158-202]

ش

 • شجاع‌الدین، رقیه عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی و برآورد روند ضمنی تلاش مالیاتی در ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 203-239]

ص

 • صامتی، مجید عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی و برآورد روند ضمنی تلاش مالیاتی در ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 203-239]

 • صمصامی، حسین سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 5-53]

ع

 • عادلی، امیدعلی بررسی ارتباط بین بحران ارزی و اعتبارات بانکی در ایران با رویکرد ضرایب متغیر در زمان [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 87-119]

ف

 • فرزانگان، الهام بررسی ویژگی‌های زمان ‌متغیر شبکۀ جریان اطلاعات میان شاخص‌های صنایع اصلی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 54-86]

گ

 • گرگانی فیروزجاه، نیلوفر بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 158-202]

 • گودرزی فراهانی، یزدان بررسی ارتباط بین بحران ارزی و اعتبارات بانکی در ایران با رویکرد ضرایب متغیر در زمان [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 87-119]

م

 • محمدی، تیمور تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان‌های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 120-157]

 • میرزایی، حجت الله تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان‌های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 120-157]

 • مروت، حبیب تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان‌های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 120-157]

ن

 • نصیری، سمیرا سیاست بهینه پولی و برآورد اعتبار سیاست گذار پولی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 5-53]

 • نصرنژاد نشلی، سحر بررسی نقش تورم گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران [دوره 23، شماره 88، 1402، صفحه 158-202]

login