دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، پاییز 1398، صفحه 1-230 
5. اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران

صفحه 165-200

10.22054/joer.2019.11249

عباس عباس پور؛ محمدمهدی کرامتی تولایی؛ حمید رحیمیان؛ اسفندیار جهانگرد


6. عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران

صفحه 201-230

10.22054/joer.2019.11250

سیده فاطمه چاوشی؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل دوستکوئی