دوره و شماره: دوره 13، شماره 48 - شماره پیاپی 1، بهار 1392، صفحه 1-165 
5. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

صفحه 109-119

محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ الهام غلامی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی


7. برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان

صفحه 147-164

ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی