بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 کارشناس ارشد رشته اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم‌یافته با روش داده‌های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان‌کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به‌طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

رینولدز، فیلیپ آلن (1380)، شناخت اصول روابط بین­الملل، ترجمة جمشید زنگنه، تهران، وزارت امور خارجه.

ممتاز، جمشید (1360)، تحریم اقتصادی و حقوق بین­الملل عمومی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2.

 

ب- انگلیسی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی

Anderson, J. E (1979), A theoretical Foundation for the Gravity Equation, American Economic Review, Vol. 69, No.1.

Bhagwati, J.N. Srinivasan, T. N (1976), Optimal Trade Policy and Compensation Under Endogenous Uncertainty: the Phenomenon of Trade Disruption, Journal of International Economics, Vol.6, No.4.

Evenett Simon (2002), The Impact of Economic Sanctions South African Exports, Scottish Economic Socity, Vol.49, No.5.

Frey, B (1984), International Political Economics, Basis Blacwell, Oxford.

Gray P. H (1986), Non Competitive Goods and Gains of Trade, The International Trade Journal, Vol.1, No.2.

Green, William H (2003), Econometric Analysis, 5rd Ed, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

Hufbauer, G.C., Elliott K.A, Cyrus T., Winston E (1997), US Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs and Wages, Working Paper, Institute of International Economics.

Hufbauer, G.C., Oegg B (2003), The Impact of Economic Sanctions on US Trade: Andrew Rose’s Gravity Model, International Economics Policy briefs, PB03-4, Institute for International Economics.  

 Isard, W (1954), Location Theory and Trade Theory: Short-Run Analysis, Quarterly Journal of Economics, Vol. 68.

Tinbergen, J (1962), Shaping the World Economy, Suggestions for an International Economic Policy, New York.

Tolley, G.S. Wilman J.D (1977), The Foreign Dependence Question, The Journal of Political Economy, Vol. 85, No.2.

Wall H (1999), Using the Gravity Model to Estimate the Costs of Protection, Review Federal Reserve Bank of St. Louis, Vol.81, No. 1.

http:/www.roozna.com/Negaresh.site/Fullstory/?id,23499.

http/ www.globalpolicy.Org/ Security/ Sanction/ indx iran. Htm.