بررسی سقوط قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

سقوط بازار سهام هم برای سرمایه­ گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که مدل‌های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به­ عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال­ های 1383 و 1387، به­ طور قابل ملاحظه‌ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می‌دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


محمدی، شاپور (1382)، بررسی ویژگی‌های غیرخطی و ناپیوستگی تغییرات ساختاری، رساله دکترا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

Arnold, V.I (1992) Catastrophe Theory, third ed. Springer, Berlin.

Barunik, J., Vosvrda, M (2009) Can a Stochastic Cusp Catastrophe Model Explain Stock Market Crashes?, Journal of Economics Dynamics & Control, Article in press.

Chen, J., Hong, H., Stein, J.C (2001) Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices, Journal of Financial Economics 61.

Cobb, L., Koppstein, P., Chen, N.H (1983), Estimation and Moment Recursion Relations for Multimodal Distributions of the Exponential Family, J. Am. Stat. Assoc. 78.

Fernandes, Marcelo (2006), Financial Crashes as Endogenous Jumps: Estimation, Testing and Forecasting. Journal of Economic Dynamics & Control 30.

Gilmore, R (1981) Catastrophe Theory for Scientists and Engineers, Dover, New York.

Johansen, A., Sornette, D (1998), Stock Market Crashes are Outliers, European Phys. J. B 1.

Levy, Moshe (2008), Stock Market Crashes as Social Phase Transitions. Journal of Economic Dynamics & Control 32.

Mantegna, R.N., Stanley, E (1995), Scaling Behavior in the Dynamics of an Economic Index. Nature 376.

Mariani, M.C., Liu, Y (2007) Normalized Truncated Levy Walks Applied to the Study of Financial Indices. Physica A 377.

Oliva, T.A., Desarbo, W.S., Day, D.L., Jedidi, K (1987), GEMCAT: a General Multivariate Methodology for Estimating Catastrophe Models, Behavioral Science 32.

Poston, T., Stewart, I (1978), Catastrophe Theory and Its Application. Dover, New York.

Rosser Jr, J.B (2007), The Rise and Fall of Catastrophe Theory Applications in Economics: Was the Baby Thrown out with the Bathwater? Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 31, Issue 10.

Sornette, D (2003), Critical Market Crashes, Physics Reports 378.

Thom, R (1975), Structural Stability and Morphogenesis, Benjamin- Addison Wesley, New York.

Grasman, R.P.P.P., Van Der Maas, L.J., Wagenmarkers, E.J (2008), Fitting the Cusp Catastrophe in R: A Cusp-Package Primer, Working Paper.

Zeeman, E.C (1974), On the Unstable Behavior of Stock Exchanges. Journal of Mathematical Economics.