بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

4 استادیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه­ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می‌پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده­های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه­ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می‌کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین­تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا­دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا­داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

بارگاوا، وینای و امیل بلون­گیتا (1389)، چالش فساد در آسیا: بررسی موردی و ساختاری برای اقدام بر ضد فساد، ترجمه علیرضا دیهیم و حسین عظیم­بیگ، تهران: زمان نو، چاپ اول.

تقوی، مهدی، هاشم نیکومرام، فرهاد غفاری و صدیقه طوطیان (1390)، «رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو اپک»، مجله پژوهشگر (مدیریت)، شماره 21.

جعفری­صمیمی، احمد، زهرا (میلا) ­علمی و علی صیادزاده (1390)، «فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل­های رشد»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره61.

حبیبی، نادر (1375)، فساد اداری، عوامل مؤثر و روش­های مبارزه. تهران، مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی.

حیدری، حسن و لسیان سعیدپور (1392)، «رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: کاربردی از مدل­های رگرسیونی انتقال ملایم پانل»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 38.

حیدری، حسن، رقیه علی­نژاد و جواد جهانگیرزاده (1393)، «بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی»، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15.

زاهدی، شمس­السادات (1379)، مدیریت فراملیتی و جهانی، نگرش تطبیقی، تهران، انتشارات سمت.

صباحی، احمد و سعید ملک­الساداتی (1388)، «اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53.

هانتینگتون، ساموئل (1370)، سازمان سیاسیدرجوامعدستخوشدگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علم، چاپ اول.

 

ب- انگلیسی

Bardhan, P (1997). “Corruption & Political Development: A Reviwe of Issues”, Journal of Economic Literature, 35(3(.

Bayley, D. H. (1966), “The Effects of Corruption in a Developing”, National Western Political, Vol. 19(4).

Chiou, J.S., P.Shan Wu and B. Yi Huang (2011), “How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending”, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 1(4).

Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”, Working Paper, LEO, University of Orleans.

Ehrlich, I. and F. T. Lui (1999), “Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth”, Journal of Political Economy, Vol. 107.

Evrensel, A (2010), “Corruption, Growth, and Growth Volatility”, International Review of Economics and Finance, Vol. 19.

Fok, D., D.van Dijk, and P. Franses (2004), “A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”, Working Paper, University of Rotterdam.

Ghosh, S. and K.C Neanidis (2011), “Corruption, Fiscal Policy, and Growth: a Unified Approach”, Working Paper, Brunel University, United Kingdom.

Gonzalez, A. and T. Terasvirta, and D. Van Dijk (2005), “Panel Smooth Transition Regression Models”., SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.

Haider, A. and Din, M. and Ghani, E (2011), “Consequences of Political Instability, Governance and Ureaucratic Corruption on Ination and Growth: The Case of Pakistan”, MPRA Paper, pp. 1-42.

Hansen, B. E (1999), “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference”., Journal of Econometrics, Vol. 39.

Hodge, A., S. Shankar, and P. Rao and A. Duhs (2009), “Exploring the Links Between Corruption and Growth”, Discussion Papers Series 392, School of Economics, University of Queensland, Australia.

Jude, E (2010), “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”., Journal of Economic Development, Vol. 35.

Leff, H (1964), “Economic Development Theory Bureaucratic Corruption”., The American Behavioral Scientist, Vol. 8(2).

Levin, A., C. F. Lin and C.S.J Chu (2002), ”Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol. 108.

Mauro, P (1998), “Corruption and the Composition of Government Expenditure”, Journal of public Economics, Vol. 69.

Méndez, F. and F. Sepúlveda (2005),“Corruption, Growth and Political Regimes: Cross Country Evidence”, European Journal of Political Economy, Vol. 22.

Myrdall, G (1968), Asian Dram,. New York, Pantheon.

Nguyen, T.T. and M.A Dijk (2012), ”Corruption, Growth, and Governance: Private vs. State-Owned Firms in Vietnam”, Journal of Banking & Finance,Vol. 36.

Nye, J.S (1967), “Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis”., American Political Science Review, Vol. 61(2).

Vaal, A.D. and W. Ebben (2011), ”Institutions and the Relation between Corruption and Economic Growth”, Review of Development Economics, Vol. 15(1).

World Bank (1997),“Helping Countries Combat Corruption, The Role of The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management.