سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیر نفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا" غیر مرتبط ( SUR )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی