دوره و شماره: دوره 11، شماره 42 - شماره پیاپی 3، پاییز 1390، صفحه 1-333 
5. مدل سازی غیر خطی و پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی

صفحه 115-139

سعیده حمیدی علمداری؛ حمید خالوزاده؛ محمد رضایی پور