مدل سازی غیر خطی و پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی