مدیر مسئول


ناصر خیابانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

 • naser.khiabaniatu.ac.ir

سردبیر


سعید مشیری استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


ناصر خیابانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

 • naser.khiabaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جاوید بهرامی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

 • bahramiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سهیلا پروین استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • parvinatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فتح اله تاری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • tariatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا، سید نورانی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • seyednouraniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس شاکری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

 • shakeriatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی طیب نیا دانشیار، دانشگاه تهران

 • taiebniaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل ابونوری استاد، دانشگاه سمنان

 • esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد بخشوده استاد، دانشگاه شیراز

 • bakhshoodehshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کاظم یاوری استاد، دانشگاه یزد

 • kyavarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیداحمدرضا جلالی نائینی استاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

 • a.jalalinimps.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهنوش عبداله میلانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

 • milaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن مهرآرا استاد، دانشگاه تهران

 • mmehraraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم نادری روشناوند استاد، دانشگاه تهران

 • anaderyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید مشیری استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

 • moshiri.susask.ca

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس ولد خانی استاد، دانشگاه سوین برن استرالیا

 • abbasswin.edu.au

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهدیه انتظار خیر دانشیار، دانشگاه وسترن انتاریو کانادا

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


اصغر شاهمرادی صندوق بین المللی پول

 • ashahmoradiimf.org

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محمدرضا فرزانگان استاد، دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

 • farzaneganuni-marburg.de

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محسن بهمنی اسکویی استاد، دانشگاه ویسکانسن-میلواکی، آمریکا

 • bahmaniuwm.edu

مدیر داخلی


اکبر احمدی استادیار، پژوهشکده اقتصاد

 • a.ahmadiatu.ac.ir

مدیر اجرایی


مرغوب قلیزاده کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد

 • joeratu.ac.ir