مدیر مسئول


عباس شاکری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر


سهیلا پروین استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


عباس شاکری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سهیلا پروین استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل ابونوری استاد، دانشگاه سمنان

اعضای هیات تحریریه


محمد بخشوده استاد، دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


شهزاد برومند جزی دانشیار پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


جاوید بهرامی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


فتح اله تاری استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سیداحمدرضا جلالی نائینی استاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

  • a.jalalinimps.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ناصر خیابانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا، سید نورانی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

  • seyednouraniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی طیب نیا دانشیار، دانشگاه تهران

  • taiebniaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهنوش عبداله میلانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


محسن مهرآرا استاد، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم نادری روشناوند استاد، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


کاظم یاوری استاد، دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید مشیری استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عباس ولد خانی استاد، دانشگاه سوین برن استرالیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهدیه انتظار خیر دانشیار، دانشگاه وسترن انتاریو کانادا

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


اصغر شاهمرادی صندوق بین المللی پول

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محمدرضا فرزانگان استاد، دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محسن بهمنی اسکویی استاد، دانشگاه ویسکانسن-میلواکی، آمریکا

مدیر داخلی


اکبر احمدی استادیار، پژوهشکده اقتصاد

مدیر اجرایی


مرغوب قلیزاده کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد

  • joeratu.ac.ir