آ

 • آقایی، الله محمد مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 135-158]

 • آقایی، الله محمد کارایی اجرای مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه تطبیقی کشورهای درحال گذار اروپایی شرقی و مرکزی) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 91-108]

ا

 • اردبیلی، هاله تغییر ارزشها و فراگرد توسعه [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 185-200]

 • امینی، علیرضا آزمون تجربی اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 57-74]

 • امین رشتی، نارسیس بررسی مالیات بر مصرف در الگوی خانوار [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 129-148]

ب

 • بابایی، النا بررسی عوامل موثر بر مانده سپرده های بانک های تجاری با تاکید بر سپرده های بانک ملی ایران [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 159-184]

پ

 • پژویان، جمشید آزمون تجربی اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 57-74]

 • پژویان، جمشید برسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 25-34]

ت

 • تقوی، مهدی اقتصاد بحران های پولی [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 163-178]

 • تقوی، مهدی ایران در آستانه هزاره سوم [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 11-27]

ح

خ

 • ختائی، محمود تثبیت، تقویت یا تضعیف ریال (موضوعی همواره قابل بحث) [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 117-128]

 • خداویردی، احمد تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی با استفاده از تکنیک هم انباشتگی [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 149-180]

 • خوانساری، شهرزاد کارایی اجرای مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه تطبیقی کشورهای درحال گذار اروپایی شرقی و مرکزی) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 91-108]

د

ر

 • رضایی طاری، محمدرضا نگاهی به دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور در هفته پژوهش [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 241-245]

 • رئیس دانا، فریبرز چالش های اساسی در روش شناسی اقتصاد در پایان قرن بیستم [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 83-110]

س

 • سجادی، سید جعفر بررسی نحوه پیدایش تغییر در سبد ارزی، جهت کاهش ریسک ذخیره ارزی در قبال حوادث اخیر سیاسی [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 129-138]

 • سید علی اکبر، شکوه سادات وضعیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نپال [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 109-128]

 • سیفی پور، رویا اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 43-70]

 • سلامی، امیر بهداد بررسی کارایی بازار ارز ایران 1378- 1370 (آزمون شکل ضعیف)؛ مورد: بازار ارز آزاد [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 103-116]

ض

ط

ع

 • عاملی، آنژلا همایش بین المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 229-240]

 • عرب مازار، علی اکبر جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشور [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 17-24]

 • عنایت، سید ابراهیم مشکلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 139-162]

ف

 • فرحبخش، ندا سیستم های مختلف نرخ ارز در فرآیند مسائل مالی و توسعه [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 217-228]

 • فرحبخش، ندا تحلیل های پویای تابع تقاضای واردات [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 29-42]

ک

 • کاوند، علی روش پولی جهت تعدیل تراز برداختهای خارجی کشورهای در حال توسعه، با تاکید بر ایران [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 71-102]

 • کمیجانی، اکبر مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 135-158]

ل

 • لاجوردی، سید جلیل بررسی و تحلیل نظام برنامه ریزی نیروی انسانی در سیستم بانکی کشور [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 207-216]

م

 • محرابیان، آزاده تحلیل های پویای تابع تقاضای واردات [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 29-42]

 • میرتهامی، الهام سیاست تثبیت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 1، شماره 3، 1380، صفحه 179-194]

 • میرتهامی، الهام تقلب و کلاهبرداری در پردات مالیات بر ارزش افزوده (مورد آفریقای جنوبی) [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 73-90]

 • منجذب، محمدرضا انتخاب میان مدلهای خطی و خطی لگاریتیم با اتکاء به روشهای اقتصاد سنجی (بررسی موردی: منحنی انگل) [دوره 1، شماره 2، 1380، صفحه 121-134]

ن

 • نادران، الیاس مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 57-72]

 • نمازی، حسین مالیات بر ارزش افزوده انتقال مالیات از درآمد به مصرف [دوره 1، شماره 1، 1380، صفحه 11-16]

login