ا

 • اقبالی، علیرضا انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 167-188]

 • اقبالی، علیرضا بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران) [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 137-167]

پ

 • پاسبان، فاطمه تاثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران (بیماری هلندی) [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 117-136]

 • پرتوی شفق، ملوک راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مولفه های موثر اقتصادی و سیاسی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 89-125]

 • پژویان، جمشید حساسیت سرمایه گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 13-54]

 • پژویان، جمشید روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 53-74]

 • پورمقیم، سید جواد آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت بر درآمد ملی: رویکرد نئو کلاسیک [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 75-108]

ت

 • تفضلی، فریدون ظهور اندیشه ها، مکاتب فکری و نظریه های اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی (1850-1750) [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 13-53]

 • تقوی، مهدی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 71-96]

 • تقوی، مهدی بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 109-132]

ج

 • جلالیان، کتایون تاثیر عرضه اوراق مشارکت بر متغرهای اصلی اقتصاد کلان [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 131-148]

چ

 • چهارمحالی، علی اکبر رابطه علیت بین هزینه های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی طی سالهای 1382- 1350 در ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 149-166]

ح

 • حشمتی مولایی، حسین عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 55-88]

 • حلافی، حمیدرضا انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 167-188]

 • حلافی، حمیدرضا بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران) [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 137-167]

خ

 • خدایی، محمد رابطه علیت بین هزینه های جاری دولت و درآمدهای مالیاتی طی سالهای 1382- 1350 در ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 149-166]

 • خسروی نژاد، علی اکبر روشی برای طبقه بندی خانوارهای شهری ایران براساس مولفه های اقتصادی و اجتماعی خانوار [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 53-74]

 • خلج، احمد اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 37-55]

د

 • دوانی، عبدالله حساسیت سرمایه گذاری در واکنش به نرخ سود بانکی [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 13-54]

ر

 • رزمی، زهرا مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرآیندی قابل تحلیل [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 197-227]

 • رضائی، ابراهیم بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 109-132]

 • رضویان، محمدتقی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 13-36]

س

 • سلمانی، محمدرضا آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 169-198]

ش

 • شیرودی، مرتضی ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 187-203]

ض

ع

 • عاملی، آنژلا تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 57-92]

 • عسگری، منوچهر آناتومی تقاضا برای خودرو [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 55-70]

 • عسگری، منوچهر مدل تعادل عمومی کاربردی ایران [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 11-52]

ف

 • فرشادگهر، ناصر آسیای میانه گمانه هایی برای برپایی یک راژمان (نظام) اقتصادی [دوره 4، شماره 13، 1383، صفحه 175-195]

گ

 • گسگری، ریحانه انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 167-188]

 • گسگری، ریحانه بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران) [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 137-167]

م

 • محرابیان، آزاده حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات مالی و پولی [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 169-186]

 • محمدی، تیمور آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 169-198]

 • محمدزاده اصل، نازی ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 197-238]

ن

 • نصابیان، شهریار اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 37-55]

 • نظیفی، فاطمه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 97-130]

 • نعمتی زاده، سینا اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 14، 1383، صفحه 71-96]

و

 • وارث، سید حامد سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای درحال توسعه؛ چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها [دوره 4، شماره 12، 1383، صفحه 93-116]

ه

 • هادی زنوز، بهروز بررسی جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته در اقتصاد ملی و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تکنیک داده - ستانده [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 133-168]

 • هیبتی، فرشاد ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1383، صفحه 197-238]

login