محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR

سمیه شکروی؛ محسن خضری

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 315-341

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8571

چکیده
  در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده‌شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان(TVP) ، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ...  بیشتر

اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR

محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری

دوره 15، شماره 57 ، تیر 1394، ، صفحه 193-228

چکیده
  بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین‌کننده‌های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می‌توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR ...  بیشتر