برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)

لیلا سادات زعفرانچی؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی؛ مهنوش عبدالله میلانی

دوره 17، شماره 67 ، دی 1396، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8562

چکیده
  امروزه تبیین رفتار اعضای خانوار به عنوان جعبه سیاه[1] در نظر گرفته نشده و تعاملات بین اعضاء می‌تواند بر فرآیند رفتار مصرف، اشتغال و به تبع آن‌ها بر رفاه خانوار تاثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر، برآورد و بررسی توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیرکاری (متفرقه) براساس الگوی واحد[2]  با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد ...  بیشتر