برآورد تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی ایران با رویکرد سری زمانی ساختاری

حمید آماده؛ نادر مهرگان؛ محمود حقانی؛ میثم حداد

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 53-80

چکیده
  برآورد صحیح تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی به‌منظور محاسبه کشش­های قیمتی و درآمدی برای اتخاذ سیاست‌های مربوط به قیمت و درآمد اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در مقاله حاضر با وارد کردن جزء غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا ـ حالت، با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی و به‌کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به برآورد تابع تقاضا ...  بیشتر