قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار سیاستی

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ

دوره 15، شماره 56 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-134

چکیده
  با نگاهی به تاریخچه اقتصادی کشور درمی‌یابیم که کسری بودجه و روش‌های تامین آن، همواره جزو مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. شناخت الزامات اوراق بهادار جهت اثربخشی در تامین کسری بودجه دولت با استفاده از مدل IS-LM، بخش اول این تحقیق را شکل می‌داد. نتیجه این بخش آن است که شرط پایداری فرآیند کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق آن است که ...  بیشتر