تحلیل مدل آلتمن برای بررسی عوامل موثر بر احتمال ورشکستگی بانک‌‌های منتخب در ایران

اکبر باقری؛ حسن آباقری

دوره 22، شماره 85 ، تیر 1401، ، صفحه 189-213

https://doi.org/10.22054/joer.2023.72119.1113

چکیده
   یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده‌های ...  بیشتر