برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان

ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 147-164

چکیده
  در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان ...  بیشتر