بررسی قابلیت نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1387-1377)، براساس مدل زاوگین

خالد شیخی؛ رسول یاری؛ حسن داودی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 169-190

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت‌های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به‌ منظور دستیابی به هدف، نمونه‌ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های ...  بیشتر