تحلیل نقش جهانی شدن در جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصادی

تقی ترابی؛ نازی محمدزاده اصل

دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 217-240

چکیده
  این مقاله با درنظرگرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی‌شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه می‌پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که ...  بیشتر