بررسی رشد عایدات موردانتظار و مدل‌های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 279-316

چکیده
  در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه می‌شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می‌کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به‌عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می‌دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده‌است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه‌گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر ...  بیشتر