برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره (1381-1374)

عباسعلی ابونوری؛ هیوا شیوه

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 205-228

چکیده
  بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسائل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تأثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌های مختلف اقتصادی بر مصرف ...  بیشتر