برآورد و پیش‌بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل

محمود محمودزاده؛ بیژن صفوی؛ رسول رجبی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 259-289

چکیده
  در این مقاله عوامل موثر برتقاضای خودروی پراید در ایران، در چهارچوب الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‏آل[1] (AIDS) با استفاده از روش رگرسیون‏ های ظاهراً نامرتبط[2] (SUR)، در دوره زمانی 1388-1383 با داده‏های سری زمانی ماهیانه با 60 داده سری زمانی بررسی شده است. همچنین بامعیار کلاس‏بندی، خودروهای ساخت داخل تفکیک شد و خودروهای همگن به ‏عنوان ...  بیشتر